header1
dolelevo
middle
Резиме
Услуги
Истражувачки Проекти
Контакт

ЗА НАС

 

Работата на Институтот ги покрива областите на научно истражување во рударството, развој на рударството и проектирање, применета геологија, геодезија и термоенергетика. Како дополнение формирани се одделите за Заштита при работа, Заштита од пожари и Екологија. Развојната стратегија на институтот во основа е фокусирана на создавањето на високо стручен професионален кадар и опремување на лабораториите со најнова опрема со цел да може да ги задоволат барањата кои се појавуваат во рударството. Рударскиот Институт има сопствена зграда со соодветно опремени Институтот има лаборатории кои даваат основа за негов понатамошен развој. Лабораториите се добро опремени за работа во сите области на истражување на минерали, со посебен осврт на обогатување и концентрација на минерали, хемиски и технолошки анализи, технолошки анализи во лаборатории и на лице место, опрема за анализа на воздух со следење и одредување на концентрации на штетни материи во истиот.
Институтот има тесна соработка со ЕЛЕМ и Факултетот за рударство и геологија при универзитетот “св. Кирил и Методиј”-Скопје. Исто така Рударскиот Институт има соодветна соработка со владините институции како што се Министерството за Економија, Министерството за образование и наука и други.

english
 
Copyright © 2005 RI ENERGY